องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สำนักปลัด
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เอกสารเผยแพร่
ระบบสารสนเทศ
การควบคุมภายใน
งานการคลัง
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
สัญญาซื้อขาย
กองสาธารณสุข
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ ICT ตำบล
คลังความรู้ (KM)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 

ศูนย์ไอซีทีตำบล

เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2559

 

 

 

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  พ่นหมอกควัน บ้านดอนหัน หนองแวง หมู่ 4,5,10 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห...
       พ่นหมอกควัน บ้านดอนหัน หนองแวง หมู่ 4,5,10 โรงเรียนทัพม้าดอนหันแวงวิทยา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวง ครับ  วันที่  5  กรกฎาคม  2564
 
  พ่นหมอกควัน บ้านดอนหัน หนองแวง หมู่ 4,5,10 โรงเรีย...
  กิจกรรมทำความสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เนื่...
  การได้รับวัคซีน อบต.นาทอง
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...
  กิจกรรม Big Cleaning Day
  อบต.นาทอง ขอความร่วมมือผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย...
  กิจกรรมวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท...
  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโ...
  โครงการรณรงค์การลดขยะครัวเรือนแบบบูรณาการ
  โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล