องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 มิ.ย. 2563 ]51
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดําเนินการ [ 14 พ.ค. 2563 ]52
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 พ.ค. 2563 ]50
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 10 มี.ค. 2563 ]46