องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 สิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 สิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในกรณี ข้อ 14 (2 [ 29 ธ.ค. 2564 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขึ้นทะเบียนู้สูงอายุเพื่อรับเงินเงินเบี้ยยังชีพู้สูงอายุ ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2564 ]32
4 ประกาศองค์การบริหารสส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 22 ก.ย. 2564 ]44
5 การได้รับวัคซีน อบต.นาทอง [ 3 พ.ค. 2564 ]46
6 ส่งปประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]58
7 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 29 มี.ค. 2564 ]52
8 ส่งปประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 29 มี.ค. 2564 ]55
9 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 19 มี.ค. 2564 ]53
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการกำำหนดสมัยปประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11