องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การได้รับวัคซีน อบต.นาทอง [ 3 พ.ค. 2564 ]4
2 ส่งปประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]14
3 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 29 มี.ค. 2564 ]9
4 ส่งปประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 29 มี.ค. 2564 ]10
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 19 มี.ค. 2564 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการกำำหนดสมัยปประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]9
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องขยายกำหนดเวลาดเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงาน [ 21 ม.ค. 2564 ]11
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศราคากลางและคุณลักษณะร่างขอบเขตของงงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเขื่อน บ้านหมู่ที่ ๗ [ 21 ม.ค. 2564 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10