องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจ [ 1 มิ.ย. 2562 ]125
2 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2562 ]129
3 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 7 ม.ค. 2562 ]130
4 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 31 ต.ค. 2561 ]202
5 การจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่ [ 31 ต.ค. 2561 ]204
6 กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ต.ค. 2561 ]168
7 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ต.ค. 2561 ]191
8 ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2561 ]179
9 ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 31 ต.ค. 2561 ]180
10 ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 31 ต.ค. 2561 ]191
 
หน้า 1|2