องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสำรวจความพึงพอใจของระชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]14
2 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้างประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]31
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]83
4 ประกาศองค์การบรืชิหารส่วนตบลนาทอง เรื่องปประชาสัมพันธ์โครงการออการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลอยนอกสถานที่ ประจำำปีงบปประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]84
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ถุงยังชีพ [ 17 ม.ค. 2565 ]74
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 สิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2565 ]90
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง รอบ 12 เดือน (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564) [ 5 ม.ค. 2565 ]0
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 สิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในกรณี ข้อ 14 (2 [ 29 ธ.ค. 2564 ]85
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแบกเชื่อมตำบลเชื่อน สายทางบ้านแบก หมู่ 7 [ 15 พ.ย. 2564 ]22
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการขึ้นทะเบียนู้สูงอายุเพื่อรับเงินเงินเบี้ยยังชีพู้สูงอายุ ปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2564 ]106
11 ประกาศองค์การบริหารสส่วนตำบลนาทอง เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 22 ก.ย. 2564 ]124
12 ข้อมูลตลาดในพื้นที่ อบต.นาทอง [ 6 พ.ค. 2564 ]4
13 การได้รับวัคซีน อบต.นาทอง [ 3 พ.ค. 2564 ]124
14 ส่งปประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 เม.ย. 2564 ]139
15 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ [ 29 มี.ค. 2564 ]137
16 ส่งปประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 29 มี.ค. 2564 ]136
17 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 19 มี.ค. 2564 ]133
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการกำำหนดสมัยปประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]125
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการกำหนดสมัยระชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]0
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]123
 
หน้า 1|2|3|4|5|6