องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]209
2 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจ [ 1 มิ.ย. 2562 ]210
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2562 ]257
4 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 31 ต.ค. 2561 ]216
5 การจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่ [ 31 ต.ค. 2561 ]209
6 กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ต.ค. 2561 ]208
7 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ต.ค. 2561 ]206
8 ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2561 ]257
9 ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 31 ต.ค. 2561 ]256
10 ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 31 ต.ค. 2561 ]271
11 จดทะเบียนพำณิชย์ [ 31 ต.ค. 2561 ]194
12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ต.ค. 2561 ]192
13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ต.ค. 2561 ]200
14 การเก็บภำษีป้าย [ 31 ต.ค. 2561 ]194
15 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 31 ต.ค. 2561 ]200
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตบลนาทอง เรื่องประกาศเจตจำนงการบริหารงานดด้วยความสุจริต [ 10 พ.ค. 2560 ]199