องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]186
2 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจ [ 1 มิ.ย. 2562 ]189
3 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 มิ.ย. 2562 ]231
4 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 31 ต.ค. 2561 ]191
5 การจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่ [ 31 ต.ค. 2561 ]185
6 กำรจัดเก็บภำษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ต.ค. 2561 ]184
7 การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 ต.ค. 2561 ]185
8 ขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2561 ]231
9 ขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 31 ต.ค. 2561 ]231
10 ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 31 ต.ค. 2561 ]247
11 จดทะเบียนพำณิชย์ [ 31 ต.ค. 2561 ]174
12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ต.ค. 2561 ]170
13 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 ต.ค. 2561 ]175
14 การเก็บภำษีป้าย [ 31 ต.ค. 2561 ]169
15 รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 31 ต.ค. 2561 ]176
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตบลนาทอง เรื่องประกาศเจตจำนงการบริหารงานดด้วยความสุจริต [ 10 พ.ค. 2560 ]176