องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]8
2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ธ.ค. 2564 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง {รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 / 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)} [ 1 เม.ย. 2564 ]91
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู [ 1 เม.ย. 2564 ]90
5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 1 ต.ค. 2563 ]91
6 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]84
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]91
8 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบล [ 28 มิ.ย. 2562 ]98
9 ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง [ 28 มิ.ย. 2562 ]112
10 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 28 มิ.ย. 2562 ]99
11 มาตรฐานตำแหน่ง ืนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ [ 1 ม.ค. 2561 ]102
12 มาตรฐานตำแหน่งนักบริหารงานช่าง [ 1 ม.ค. 2561 ]99
13 มาตรฐานตำแหน่ง บุคคลากรปฏิบัติการ [ 1 ม.ค. 2561 ]85
14 มาตรฐานตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง [ 1 ม.ค. 2561 ]224
15 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน [ 1 ม.ค. 2561 ]88
16 มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ [ 1 ม.ค. 2561 ]89
17 มาตรฐานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [ 1 ม.ค. 2561 ]87
18 มาตรฐานตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ [ 1 ม.ค. 2561 ]75
19 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน [ 1 ม.ค. 2561 ]79
20 มาตรฐานตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม [ 1 ม.ค. 2561 ]85
 
หน้า 1|2