องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง เรื่องการกำำหนดสมัยปประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจปี พ.ศ. 2564 และกำหนดสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง  เรื่องการกำำหนดสมัยปประชุมสภาฯสมัยสามัญ  ประจปี  พ.ศ.  2564  และกำหนดสมัยสามัญสมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.  2564

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2564