องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาำบลนาทอง เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนกังานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตาำบลนาทอง เรื่อง   การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนกังานจ้าง

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2563