องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 


การได้รับวัคซีน อบต.นาทอง


 📣📣📣ประชาสัมพันธ์ QR Code ระบบขึ้นทะเบียนการได้รับวัคซีน ตำบลนาทอง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำระบบขึ้นทะเบียนการได้รับวัคซีนของพี่น้องประชาชนตำบลนาทอง   เพื่อให้ทราบถึงการมีภูมิคุ้มกัน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตำบลนาทอง  ในการนี้จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่ได้รับวัคซีนแล้ว ดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบให้เรียบร้อย และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องตำบลนาทอง ได้ขึ้นทะเบียนต่อไป