องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจการคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างงานเพิ่มรายได้  
ส่งเสริมการเรียนรู้  รักษาสิ่งแวดล้อม  เอาชนะความยากจน. ชุมชนเข็มแข็ง