องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

    การศึกษา 

      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน       3      แห่ง

      -  โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน       2      แห่ง

     -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ขยายโอกาส         จำนวน       1       แห่ง

    ส่วนสาธารสุข

       -  โรงพยาบาลของรัฐ (รพ.สต.)              จำนวน       1       แห่ง

    อาชญากรรม

       -  สถานีตำรวจ (สาขาย่อย)                   จำนวน       1       แห่ง

       -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย     จำนวน       1       แห่ง

    ยาเสพติด 

       -  ไม่มี

    การสังคมสงเคราะห์

       1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้

 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

 4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

 5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง        

 6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน     

    ระบบบริการพื้นฐาน

   การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน ถนนลาดยางสาย

โคกสูง ขามเปี้ย ,ถนนลูกรังสายนาทอง- เชียงยืน(สถานีทดลองพืชไร่อำเภอเชียงยืน)ถนนเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยาง ถนน คสล.และถนนลูกรัง

การไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง  11  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ารวม  1,563  ครัวเรือน

การประปา

มีประปาทั้ง  11  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้น้ำประปารวม  1,563  ครัวเรือน

โทรศัพท์ 

- ไม่มี

     ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
     
- ไม่มี