องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นายบำเพ็ญ ปัญญา  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Tel:
081-3692342
 
 

 
  นายบำเพ็ญ ปัญญา  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Tel:081-3692342

 


 (ว่าง)
 

 

นางภิญญารัตน์  ชื่นชม
นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
Tel:          
 ผู้อำนวยการกองคลัง
Tel:088-9435451
ผู้อำนวยการกองช่าง
Tel:087-4287799
   
 
นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม
นายศิวพล  แสนสีลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Tel:089-8589569


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Tel:061-1159989