องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
 

นายเด่นนคร  ไชยโกฏิ

   ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
 


 
 นายณัฐพงษ์  สีเศษนาม  น.ส.หงษ์  สินสมุทร
นายธีระศักดิ์  สีนาเวช
 ผช.นายช่างโยธา

 คนงาน  (กองช่าง)

ผช.นายช่างไฟฟ้า