องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
  นางภิญญารัตน์  ชื่นชม
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 


 ( ว่าง )

   นายนาธาน  สาระโว นางจันทะยา  แสงแก้ว
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางลำดวน  ศิริบุตรวงศ์  น.ส.เจนจิรา  สีละบัตร   น.ส.เกษร  สีพลชุม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   
 
 นางรัชนีภรณ์  ถมหนวด
น.ส.วนิดา สารยศ

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง (จ้างเหมาบริการ)