องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

 
 
สภา อบต.
นายสมปอง  โชติชัย
ประธานสภา อบต. 
นายอุทัย  จานชิน

นายประพัฒน์  โชติจ้ำ
 รองประธานสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.

นายสัมพันธ์  ศิรินทร์
นายทองม้วน  สีหาไว
นายปัญญา  ชินภักดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5นายพิทักษ์  ศรีละคุณ นางปราณีย์  ไชยคำ นายประพัฒน์  โชติจ้ำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8นายทองม้วน  สีเนตรหอย นายสุภาพ  สีนอ นายวันชัย  สารยศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11