วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ที่ 8 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 95 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมายเลขทะเบียน 81-4055 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลนาทอง เป็นป้ายอะคริลิค ขนาด 0.8x1.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแบก หมู่ที่ 8 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 14.25 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทาง 0.0-0.5 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทำบ่อพัก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดไดมิเตอร์ 0.30 เมตร จำนวน 26 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 2 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อตามสภาพพื้นที่เฉลี่ย กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 28 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.นาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างขุดวางท่อพร้อมทำบ่อพัก หมู่ที่ 6 ทำการรื้อถนนคอนกรีต จำนวน 139 ตารางเมตร และทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไดมิเตอร์ 0.40 เมตร จำนวน 66 ท่อน พร้อมทำบ่อพัก จำนวน 9 บ่อพัก และทำการเทคอนกรีตทับหลังท่อจำนวน 139 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร จนแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบก(สามัคคี) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๒๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ วัน จำนวนเด็ก ๒๘ คน คนละ ๒๑ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๕๒๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง