วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อชุดโซฟาแบบบุนวมพร้อมโต๊ะกลาง ห้องผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง หมายเลขทะเบียน 81-4055 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพม้า หมู่ที่ 6 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 538 ตารางเมตร พร้อมทำการลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.0-0.5 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำใส ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทองกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านทัพม้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างขุดวางท่อระบายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว พร้อมทำบ่อพัก บ้านวังน้ำใส หมูที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1-11 ทำการปรับเกรดถนนลูกรังตามสภาพพื้นที่ มีความยาวรวม 17.5 กิโลเมตร ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ปรับเกรดตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด 1.5x2.50 เมตร ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านวังน้ำใส ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเด็ก ๒๗ คน คนละ ๒๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง