องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สำนักปลัด
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เอกสารเผยแพร่
ระบบสารสนเทศ
การควบคุมภายใน
งานการคลัง
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
สัญญาซื้อขาย
กองสาธารณสุข
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ ICT ตำบล
คลังความรู้ (KM)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กองการศึกษา
 
 
 
 
    นายฉัตรภัทร  ศิริบุญนาม  
   นักบริหารงานการศึกษาฯ  
 
   
 นางศศิธร  ฤทธาพรม
น.ส.ณัฏฐรัตน์  สิงห์ทรงพล
นักวิชาการศึกษาฯ      ผช.นักวิชาการศึกษา   
 นางพิกุล  สิงวิสุทธ์
นางสมหมาย ศรีไชตุง
 นางจำปี  จันทะกา  นางสุพาณี  จันทราชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านวังน้ำใส ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านแบก
(แบกสามัคคี)
ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านหนองแวง ครูผู้ดูแลเด็ก.บ้านแบก
 
นางจินตนา  ศรีจันทร์ปลิว
  นางละมุล  สังวร นางพลอยพชรกมล  ศรีเศษนาม
น.ส.วรรณิสา  สีโยจารย์
ผดด.ศพด.บ้านวังน้ำใส ผดด.ศพด.บ้านแบก
(แบกสามัคคี)
ผดด.ศพด.บ้านนาทอง ผดด.ศพด.บ้านนาทอง
 
 
 
น.ส.ศิริพร  ศรีเศษนาม
 

ผดด.ศพด.บ้านหนองแวง