องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สำนักปลัด
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เอกสารเผยแพร่
ระบบสารสนเทศ
การควบคุมภายใน
งานการคลัง
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
สัญญาซื้อขาย
กองสาธารณสุข
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ ICT ตำบล
คลังความรู้ (KM)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานปลัด
 
   
 
 

 นายกิตติชัย  วิชาเรือง

 
 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
   
 
 


  นายบำเพ็ญ ปัญญา
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
       นายนันทเดช  นันสถิตย์
 


 นักบริหารงานทั่วไป

 

     
   
 
 นางวรัชยา  โสภากาล
 น.ส.วราภรณ์  คามะนา น.ส.จิดาภา  อาระหัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     

 

 

นายวิวัฒ คำพัน
น.ส.สุพัตรา  บุญญาธิกูล
นายบรรจบ  สีหล้ามะนา
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไป ภารโรง

 
 


น.ส.พรทิพย์  ไชยพัฒน์
นายเกียรติตระกูล  คงสุข นายน้อย  เสียงไสย์
ผช.นักวิคราะห์นโยบายและแผน ผช.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

   
 
น.ส.จิดาภา  ศรียางคุย

 แม่บ้าน