องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สำนักปลัด
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เอกสารเผยแพร่
ระบบสารสนเทศ
การควบคุมภายใน
งานการคลัง
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
สัญญาซื้อขาย
กองสาธารณสุข
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ ICT ตำบล
คลังความรู้ (KM)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สภา อบต.
 

นางสาวละเอียด  บุญญาธิกูล
 ประธานสภา อบต.
 

นายจงรัก  สีโนนแก้ว นายกิตติชัย  วิชาเรือง
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.

นายสมาน  สิมลา นายอุทัย  จานชิน นายสัมพันธ์ ศิรินทร์ นายทองม้วน  สีหาไว
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต.หมู่ที่ 2
  ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสมปอง  โชติชัย นายฉลอง  ถาเหง่า นายบุญเทิง  มหาชัย นายปัญญา  ชินภักดี
ส.อบต.หมู่ที่ 4
   ส.อบต.หมู่ที่ 4
ส.อบต.หมู่ที่ 5
   ส.อบต.หมู่ที่ 5
 
 
นายพิทักษ์  ศรีละคุณ นายชูชาติ  สีโพธิ์ นายบุญเรือง  พันแสง นายเสถียร  สีน้อยขาว
ส.อบต.หมู่ที่ 5
ส.อบต.หมู่ที่ 7
ส.อบต.หมู่ที่ 7
  ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายสุธรรม  เดชยศดี นายทองสุข ดวงทิพย์จันทร์ นายทองม้วน  สีเนตรหอย นางทองใบ  ศรีนอ
ส.อบต.หมู่ที่ 8
    ส.อบต.หมู่ที่ 9
ส.อบต.หมู่ที่ 9
 ส.อบต.หมู่ที่ 10


นางสาวรัชนี  ศิริวิชัย นายวันชัย  สารยศ
 
   ส.อบต.หมู่ที่ 10
ส.อบต.หมู่ที่ 11