องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม : www.mknatong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สำนักปลัด
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เอกสารเผยแพร่
ระบบสารสนเทศ
การควบคุมภายใน
งานการคลัง
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
สัญญาซื้อขาย
กองสาธารณสุข
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ ICT ตำบล
คลังความรู้ (KM)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพทางสังคม
 

สภาพสังคม

    การศึกษา 

      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน       3      แห่ง

      -  โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน       2      แห่ง

     -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ขยายโอกาส         จำนวน       1       แห่ง

    ส่วนสาธารสุข

       -  โรงพยาบาลของรัฐ (รพ.สต.)              จำนวน       1       แห่ง

    อาชญากรรม

       -  สถานีตำรวจ (สาขาย่อย)                   จำนวน       1       แห่ง

       -  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย     จำนวน       1       แห่ง

    ยาเสพติด 

       -  ไม่มี

    การสังคมสงเคราะห์

       1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้

 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

 4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

 5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง        

 6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน     

    ระบบบริการพื้นฐาน

   การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอรวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน ถนนลาดยางสาย

โคกสูง ขามเปี้ย ,ถนนลูกรังสายนาทอง- เชียงยืน(สถานีทดลองพืชไร่อำเภอเชียงยืน)ถนนเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้านมีทั้งถนนลาดยาง ถนน คสล.และถนนลูกรัง

การไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าใช้ทั้ง  11  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ารวม  1,563  ครัวเรือน

การประปา

มีประปาทั้ง  11  หมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้น้ำประปารวม  1,563  ครัวเรือน

โทรศัพท์ 

- ไม่มี

     ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
     
- ไม่มี