องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม: www.mknatong.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผลการประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สำนักปลัด
 
การบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
เอกสารเผยแพร่
ระบบสารสนเทศ
การควบคุมภายใน
งานการคลัง
 
จัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
สัญญาซื้อขาย
กองสาธารณสุข
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ ICT ตำบล
คลังความรู้ (KM)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

          1  การเกษตร  ราษฎรตำบลนาทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ  การเกษตรกรรม

          2  การประมง  -  ไม่มี

          3  การปศุสัตว์  -  ไม่มี

          4  การบริการ  -  ไม่มี

          5  การท่องเที่ยว  -  ไม่มี

          6  อุตสาหกรรม  -  ไม่มี

          7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  -  ไม่มี

          8  แรงงาน  มีการอพยพแรงงานเข้าไปทำงานในชุมชนเมือง

  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

          ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน  

     ประชากรในพื้นที่ของตำบลนาทอง  ประกอบอาชีพเกษตรกรผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวนาปี,ข้าวนาปรัง,ปลูกแตงกวา,แตงแคนตาลูป,หน่อไม้ฝรั่งและพืชผลการเกษตรอื่น ๆ  และมีสภาพเป็นที่ราบสูงในบางส่วน ได้แก่  บ้านดอนหัน, ทัพม้า  ซึ่งมักประสบปัญหาภัยแล้งมีการอาศัยน้ำฝนทำนาเพียงอย่างเดียว สำหรับบ้านนาทองหมู่ที่  3,9 มีห้วยค้อไหลผ่านเกษตรกรจึงใช้เป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรควบคู่ ไปกับน้ำฝน

ข้อมูลด้านเกษตร

          ราษฎรตำบลนาทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ  การเกษตรกรรม

     ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

         -  คลองชลประทาน       จำนวน        1       แห่ง

         -  ลำห้วย                    จำนวน        1       แห่ง

         -  หนองน้ำ                  จำนวน        4        แห่ง

    ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค)

         -  มีน้ำประปาใช้ทั้ง  11  หมู่บ้าน

    ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

      1  การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลนาทองนับถือศาสนาพุทธ

       2  ประเพณีและงานประจำปี  มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

     3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น(ภาษาอีสาน)

     4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  มีการทอเสื่อกก  ทอผ้าไหม ทำเครื่องจักสาน

   ทรัพยากรธรรมชาติ

         1  น้ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 1  แห่งคือลำห้วยค้อ

       2  ปาไม้จะมีเฉพาะในพื้นที่สาธารณะหรือที่ดินของทางราชการที่มีการสงวนไว้  เช่น โคกหนองน้ำใส  โคกเก่าค้อ  โคกหนองเขื่อนช้าง  โคกดินแดง  เป็นต้น

       3  ภูเขา  -  ไม่มี

       4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

       -  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลนาทองยังคงสภาพสมบูรณ์

  10.  อื่น ๆ